Raadsvergadering

23 januari 2018, van 19:30 tot 23:00, Raadszaal | Raadszaal

Agenda BOB Oordeelsvormende vergadering

Datum23-01-2018
Tijd19:30 – 23:00
LocatieRaadzaal (raadhuis)
VoorzitterJ.C. Paas

 

1Opening

De onderwerpen die in deze vergadering niet kunnen worden behandeld, schuiven door naar de oordeelsvormende vergadering van 13 februari 2018 (besluitvormend vervolg op 13 maart 2018).

 

 

2Spreekrecht burgers over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen

Personen die willen inspreken melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de bijeenkomst aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.

 

3Vaststellen agenda
4Besluitenlijst van de oordeelsvormende vergadering van 14 november 2017
5Mondelinge vragen

Elk lid kan tijdens de oordeelsvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO).

 

6Ingekomen stukken

U kunt de ingekomen stukken in ibabs vinden bij: overzichten – ingekomen stukken. In de oordeelsvormende vergadering kunnen de (burger-)raadsleden over de lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten.

 

7Mededelingen portefeuillehouders
8Mededelingen van de vertegenwoordigers in de gemeenschappelijke regelingen
9BEST – Zienswijze Geactualiseerde Perspectiefnota 2018 en Geactualiseerde Begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD)
10BEST – Zienswijze kostenverdeelsystematiek en toestemming wijziging Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ)
11BEST – Eindrapport RKC Effectiviteit Rekenkamercommissie
12FYS – Realisatie parkeerplaatsen op bedrijventerrein Noord Oost Kwadrant
13FYS- Addendum Samenwerkingsovereenkomst Staatsliedenbuurt
14SOC – Ondersteuningsprogramma mantelzorg 2018
15SOC – Deelneming GR Drechtsteden aan Detadrecht B.V.
16SOC – Wijziging verordening en nadere regels beschermd wonen en opvang
17SOC – Transformatieagenda beschermd wonen en opvang 2017-2020 regio Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
18ECO – Instellen Ondernemersfonds o.b.v. reclamebelasting Kerkbuurt, Burg. Winklerplein en Woonboulevard Sliedrecht
19Sluiting