Verkiezingsprogramma 2018-2022

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er weer verkiezingen voor uw gemeenteraad. In deze tijd van verdergaande individualisering, populistisch geschreeuw en afbraak van de zorg voor de zwakkeren in onze samenleving is het hoog tijd voor verandering. Vrijheid is daarbij een groot goed, maar de vrijheid van de één mag niet ten koste gaan van de vrijheid van een ander. Vanuit onze progressieve overtuiging willen wij werken aan een vrije en tolerante samenleving, met kansen en mogelijkheden voor iedereen.

In dit verkiezingsprogramma kunt u lezen waar wij de komende vier jaar aan willen bouwen.

Bestaanszekerheid, goed werk, solidariteit en duurzaamheid. Daar staan we voor en daar gaan we voor. Kiest u voor een sterk en sociaal Sliedrecht? Stem dan op de Partij van de Arbeid!

Sociaal

Wachtlijsten in de zorg krijgen de hoogste prioriteit

De Partij van de Arbeid wil mensen niet loslaten en kiest voor goede ondersteuning en een vangnet dat moet voorkomen dat mensen buiten de boot vallen, omdat ze wat minder mondig zijn of over een beperkt sociaal netwerk beschikken. Als er wachtlijsten ontstaan bij één van de gesubsidieerde instellingen zorgt de gemeente voor extra geld en regelt direct extra capaciteit.

Overschotten van zorgbudgetten blijven binnen de zorg

De verzorgingsstaat is er in het landelijk beleid bekaaid vanaf gekomen en ook lokaal moeten we waken voor verdere afbraak. Het geld voor de thuiszorg en jeugdzorg is overgeheveld naar de gemeente. De gemeente zorgt dat er geen overschotten op de WMO ontstaan die vervolgens worden gebruikt voor andere dingen.

De raad wordt door het college per kwartaal op de hoogte gehouden over de status van zorgvragen

Voor goed bestuur is kennis van de feiten nodig. De gemeenteraad wordt elk kwartaal geïnformeerd over de actuele zorgvraag van ouderen en jeugd, werklozen, bijstandsgerechtigden, asielzoekers, statushouders en andere groepen die extra aandacht nodig hebben. Gerapporteerd wordt hoeveel inwoners op één of andere wijze zorg behoeven en hoe groot eventuele wachtlijsten zijn.

Wachtlijsten bij de schuldsanering worden zo snel mogelijk aangepakt

Het ontstaan van schulden is een probleem dat zich veelal buiten het zicht van hulpverleners voltrekt en grote maatschappelijke impact heeft. De wettelijk verplichte schuldhulpverlening wordt aangeboden door de Sociale Dienst Drechtsteden. Bij wachtlijsten onderneemt de gemeente actie om Sliedrechtse inwoners direct te helpen.

Jongerenwerkers krijgen meer geld en ondersteuning

Jongerenwerkers zijn en blijven belangrijk. Zij leveren een bijdrage aan het voorkomen van onveiligheid en criminaliteit. Zij hebben een belangrijke functie bij het signaleren van schooluitval en eventuele problemen in de gezinssituatie. De Partij van de Arbeid vindt dat de personele capaciteit van het jongerenwerk uitgebreid moet worden.

Elektra moet blijven

Als uitvalsbasis gebruiken de jongerenwerkers Elektra, een cultureel activiteitencentrum met een belangrijke plaats voor vrijwilligers. Dit gebouw dient dan ook ten behoeve van het jongerenwerk te worden gehandhaafd. Om nog steviger in de Sliedrechtse samenleving verankerd te worden, vindt de Partij van de Arbeid dat de Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht (SOJS) nog meer samenwerking moet zoeken met scholen, verenigingen, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de Stichting Welzijn Sliedrecht en andere hulpverlenende instanties.

Softdrugsbeleid

Het softdrugsbeleid van Sliedrecht zal in het teken staan van gecontroleerd gedogen. Overlast, gevaar voor omwonenden en criminaliteit wordt echter nooit gedoogd. De PvdA is een voorstander van de landelijke proef met ‘overheidswiet’, om brandgevaarlijke toestanden en telen op zolderkamers tegen te gaan. Wat ons betreft doet Sliedrecht hieraan mee.

Het verenigingsleven moet toegankelijk zijn voor alle Sliedrechters, jong en oud

De Partij van de Arbeid wil dat iedereen toegang heeft tot de voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport en cultuur en dat iedereen daaraan kan deelnemen. We houden daar rekening mee in ons subsidiebeleid, stimuleren het verenigingsleven en zijn zuinig op onze welzijnsinstellingen en vrijwilligers, die zo’n grote en belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving. Het hele verenigingsleven moet meeprofiteren van de gezonde financiële positie van de gemeente.

Economie, arbeidsmarkt en onderwijs

De maritieme- en zorgsector wordt gesteund

De gemeente kan niet zelf zorgen voor werkgelegenheid. Dat moet komen van bedrijven en instellingen. Sliedrecht kent veel werkgelegenheid in de maritieme- en zorgsector. Met name deze sectoren zullen door de Partij van de Arbeid gesteund worden bij initiatieven die een vlotte instroom van werknemers en vergroting van bestaande werkgelegenheid opleveren.

De gemeente probeert scholen, werkzoekenden en bedrijven aan elkaar te koppelen

De gemeente probeert het Griendencollege en bedrijven, maar ook werkzoekenden en bedrijven aan elkaar te koppelen door het organiseren van banenmarkten.

Gemeentelijk beleid als voorbeeld

De gemeente biedt alleen vaste banen. Daarnaast wordt in aanbestedingen en keuze van inhuur het criterium ingevoerd in hoeverre een aanbieder of leverancier werknemers in vaste dienst heeft.

Ruimte

Er moeten meer betaalbare huurwoningen komen voor jong en oud

De Partij van de Arbeid wil betaalbare woningen, want iedereen heeft recht op huisvesting.
Er moeten meer betaalbare huurwoningen komen voor huurders uit de diverse doelgroepen, dus ook voor huurders die net iets te veel verdienen om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen.

Grote projecten kunnen alleen nog in combinatie met investeringen in de samenleving

In de afgelopen jaren is door het college flink ingezet op grote projecten. Dat vond de Partij van de Arbeid tot op zekere hoogte prima, maar nu is het eind in zicht. Er is genoeg geld naar stenen gegaan. Natuurlijk is een gunstig investeringsklimaat nodig, maar dit moet gepaard gaan met zo min mogelijk gemeentelijk geld en zo veel mogelijk winst voor de samenleving. Van bedrijven wordt een energieneutraal beleid gevraagd, of bijvoorbeeld een investering in groen.

De gemeente stimuleert goedkope woningen

De gemeente blijft starterssubsidies geven aan mensen die hun eerste eigen woning willen kopen. De gemeente bevordert actief Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), wat kan leiden tot het realiseren van goedkope, kwalitatief hoogwaardige woningen. De gemeente stimuleert en faciliteert burgerinitiatieven waarin burgers zelf goedkopere woningen en zogenaamde “tiny houses” willen bouwen. Zoveel mogelijk bestaande goedkope huurwoningen moeten blijven en waar mogelijk worden gerenoveerd.

Het recreatief knooppunt gaat door

De Partij van de Arbeid is een voorstander van de aanleg van het recreatief knooppunt ten noorden van het spoor. Wel vinden wij dat dit “recreatief” moet blijven. Stenen in het knooppunt zijn prima, mits ondersteunend voor recreatieve bezigheden.

Fietsers krijgen voorrang op rotondes

Mensen die het openbaar vervoer of de fiets gebruiken, belasten het milieu veel minder. Dat wil de Partij van de Arbeid aanmoedigen en daarom maken we het verkeer veiliger voor fietsers en voetgangers. Zij krijgen meer ruimte in de woonwijken en het autoverkeer zal zich aan moeten passen. Fietsers moeten op rotondes binnen de bebouwde kom voorrang krijgen, net als in de andere Drechtsteden.

Waar mogelijk wordt door de gemeente duurzame energie gebruikt

De Partij van de Arbeid is voorstander van windenergie en van zonnepanelen op geluidsschermen. We bevorderen het gebruik van warmte-/koudeopslag en ledverlichting in gemeentelijke gebouwen. We willen zoveel mogelijk grip hebben op levering en prijzen.

De gemeente stimuleert het gebruik van duurzame energie

De Partij van de Arbeid wil subsidie verstrekken aan woningeigenaren voor energiebesparende maatregelen, zoals woningisolatie en het plaatsen van zonnepanelen. Voor huurders van flats en appartementen moet het mogelijk zijn gebruik te maken van zonnepanelen op ‘vreemde’ daken.

De openbare ruimte moet netjes zijn

Sliedrecht heeft geld genoeg. De Partij van de Arbeid wil een einde aan woekerend onkruid, gammele bruggetjes en verwaarloosde speelplekken. Het adopteren van groen door de buurt wordt mogelijk gemaakt. Er komt een actieplan voor 1000 extra bomen in Sliedrecht. De entrees van Sliedrecht in Baanhoek-West en de grens met Hardinxveld worden verfraaid met bomen en kunst.

De nieuwe begraafplaats komt over het spoor

In de afgelopen periode is gebleken dat de huidige begraafplaats na 2020 vol ligt. De Partij van de Arbeid wil dat de nieuwe begraafplaats over het spoor komt. Deze wordt ontsloten door een Noord-Zuidverbinding voor fietsers, zodat deze ook voor mensen zonder auto relatief eenvoudig bereikbaar is.

Kunst verdient een plaats in de openbare ruimte

De openbare ruimte is in de afgelopen jaren verschraald. De Partij van de Arbeid wil dat er geld wordt vrijgemaakt om de openbare ruimte te verfraaien en de bestaande vormen van kunst goed te beheren en onderhouden.

Bestuur, organisatie en veiligheid

De gemeente maakt een vuist richting Chemours

Mede door het harde werk van Anton van Rees, staat het dossier Chemours lokaal, maar zeker ook landelijk op de kaart. De Partij van de Arbeid wil dat de gemeente zich keihard opstelt en niet als een tandeloze tijger tegenover Chemours staat. Daarbij is het noodzakelijk dat de gemeente zich ook in de regio, bij de Omgevingsdienst, het RIVM, de Provincie en in Den Haag laat horen. Veiligheid van onze burgers is van levensbelang!

De taakverdeling tussen de Drechtsteden en Sliedrecht moet glashelder zijn

Sliedrecht blijft een zelfstandige gemeente, maar de samenwerking binnen de Drechtsteden wordt ondersteund. Voorwaarde is wel dat de taakverdeling (waar gaat Gemeenschappelijke Regeling over en waarover niet) tussen Sliedrecht en de Drechtsteden glashelder moet zijn. We mogen niet te afhankelijk worden van de Drechtsteden.

Het Sliedrechts loket moet blijven

De regionale samenwerking moet ertoe leiden dat de dienstverlening goedkoper wordt. Regionale samenwerking mag echter niet tot gevolg hebben dat bewoners alleen afhankelijk worden van digitale of telefonische dienstverlening vanuit Dordrecht. In Sliedrecht moeten voldoende ambtenaren blijven die Sliedrecht van haver tot gort kennen.

Veiligheid is belangrijk. Burger-/buurtinitiatieven worden gesteund.

Op de inzet van politie heeft de gemeente weinig invloed. De verbetering van de veiligheid moet dan ook komen van een combinatie van buurttoezicht door bewoners zelf, intensieve handhaving en plaatselijk werkende politieagenten. Prioriteit daarbij is het tegengaan van vernielingen en huiselijk geweld. Schade als gevolg van vernielingen wordt altijd op de daders verhaald. Tegen vervuilers, vandalisme en hondenpoep moet harder worden opgetreden.

Sliedrecht moet gezellig zijn

Sliedrecht moet gezellig en levendig zijn. Er komt meer geld voor een bruisend Sliedrecht met ruimte voor muziek en cultuur (ook op de scholen) en festiviteiten zoals het Baggerfestival. 

Zondag

Wij willen dat overal in de gemeente winkels en evenementen op zondag open mogen zijn. Dat geldt ook bijvoorbeeld ook voor de kermis en de Woeste Weide.

Financiën en belastingen

De gemeentelijke belastingen mogen niet stijgen, tenzij daar waardevolle voorzieningen tegenover staan

Sliedrecht staat hoog op de ranglijst van gemeenten van Nederland waar de belastingen het laagst zijn. Dat moet geen doel op zich worden. Voor extra voorzieningen of om bijvoorbeeld de verloedering te bestrijden mogen we best wat zakken op de ranglijst.

Onze gemeenschappelijke regelingen moeten de eigen broek ophouden

De Partij van de Arbeid is van mening dat de bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen niet mogen stijgen en dat, waar de gemeente wordt gekort, de gemeenschappelijke regelingen het ook met minder geld moeten doen.