Raadsvergadering

30 januari 2018, van 20:30 tot 23:00, Raadszaal | Raadszaal

Agenda BOB Besluitvormende vergadering

Datum30-01-2018
Tijd20:30 – 23:00
LocatieRaadzaal (raadhuis)
VoorzitterA.P.J. van Hemmen

 

De volgorde van de voorstellen staat nog niet vast. Dat zal mede afhangen van resultaat oordeelsvormende vergadering van 23 januari 2018. Hieronder dus een groslijst.
1Opening en loting sprekersvolgorde
2Mededeling plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad met betrekking tot herbenoemingsprocedure burgemeester
3Spreekrecht burgers over geagendeerde onderwerpen

Personen die willen inspreken over geagendeerde onderwerpen melden dit uiterlijk vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering aan de griffier, mr. R.P.A. van Aalst, rpa.van.aalst@sliedrecht.nl, 0184 49 59 86. De spreektijd is maximaal 5 minuten per persoon.

 

4Vaststellen agenda
5Vaststellen notulen 19 december 2017
6Mondelinge vragen (art. 38 RvO)

Elk lid kan tijdens de besluitvormende vergadering mondeling vragen stellen aan het college over het door (een lid van) het college gevoerde bestuur met betrekking tot een actueel onderwerp. (Art. 38 RvO). Voor wat betreft de besluitvormende vergadering komt dit recht uitsluitend toe aan een raadslid.

 

7Ingekomen stukken

U kunt de ingekomen stukken in ibabs vinden bij: overzichten – ingekomen stukken. De raadsleden kunnen over de hele lijst van ingekomen stukken een korte verduidelijkende vraag stellen en/of een opmerking plaatsen (o.a. aankondiging van een verzoek om agendering aan de agendacommissie). In de besluitvormende raadsvergadering wordt over de wijze van afdoening van ingekomen stukken besloten. In deze vergadering wordt de raad gevraagd in te stemmen met de door de agendacommissie voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken besluitvormende vergadering van 30 januari 2018.

 

8HAMERSTUK – BEST – Geheimhouding informatie Eneco

Het gaat hier om de bekrachtiging van de door het college voor de raad ter inzage gelegde geheime stukken.

 

9BEST – Zienswijze geactualiseerde begroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD)
10BEST – Zienswijze kostenverdeelsystematiek en toestemming wijziging Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ)
11BEST – Eindrapport RKC Effectiviteit Rekenkamercommissie
12FYS – Kredietvoorstel voor extra parkeerplaatsen Noord Oost Kwadrant
13SOC – Ondersteuningsprogramma mantelzorg 2018
14FYS- Addendum Samenwerkingsovereenkomst Staatsliedenbuurt
15SOC – Deelneming GR Drechtsteden aan Detadrecht B.V.
16SOC – Wijziging verordening en nadere regels beschermd wonen en opvang
17SOC – Transformatieagenda beschermd wonen en opvang 2017-2020 regio Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
18ECO – Ondernemersfonds o.b.v. reclamebelasting Kerkbuurt, Burg. Winklerplein en Woonboulevard Sliedrecht
19Sluiting